Gegevensbescherming in de Euregio Maas-Rijn

Google Analytics für diese Seite deaktivieren
Google Analytics wurde für diese Seite deaktiviert.

1. Bepalingen inzake gegevensbescherming

De Euregio Maas-Rijn respecteert uw persoonlijkheidsrechten.
Daartoe behoort het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer dat wordt gegarandeerd door artikel 22 van de Belgische grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.
De Euregio Maas-Rijn verwerkt uw gegevens conform de bepalingen van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming/AVG).


In deze zin behandelt de Euregio Maas-Rijn alle persoonsgegevens volgens de volgende principes:

 • Rechtmatigheid, behoorlijkheid
 • Doelmatigheid
 • Evenredigheid
 • Juistheid en geactualiseerd
 • Doelmatige termijnen
 • Vertrouwelijkheid en gegevensbeveiliging

De AVG kent u de volgende rechten toe:

 • Het recht op informatie. Als er gegevens over u rechtstreeks bij u of via een andere bron worden verzameld, hebt u recht op begrijpelijke informatie, wie uw gegevens verwerkt, welke gegevens er worden verwerkt en voor welk doel (artikel 12-14).
 • Het recht op inzage in de persoonsgegevens die een orgaan over u heeft (artikel 15).
 • Het recht op rectificatie. Als persoonsgegevens die een orgaan over u heeft niet correct zijn, hebt u het recht rectificatie of vervollediging te eisen (artikel 16).
 • Het recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”) laat u toe wissing van uw persoonsgegevens te eisen, als u niet langer wenst dat ze worden verwerkt en het orgaan geen gerechtvaardigde grond meer heeft om ze te bewaren (artikel 17).
 • Het recht op beperking van de verwerking: Onder specifieke voorwaarden hebt u het recht beperking van uw persoonsgegevens te eisen (artikel 18).
 • Het recht op gegevensoverdracht: Onder specifieke voorwaarden hebt u het recht door u doorgegeven persoonsgegevens terug te krijgen en aan andere organen ter beschikking te stellen. (artikel 20).
 • Het recht op bezwaar: In bepaalde gevallen kunt u bezwaar maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens, in zoverre dit niet langer gerechtvaardigd is door de vervulling van plichten van overheidswege of gerechtvaardigde gronden.
 • Als u uw identiteit kunt aantonen, hebt u als betrokkene conform artikel 15 het recht om op vraag volgende informatie over uw gegevens te ontvangen:
 • • de informatie of er gegevens over u worden verwerkt of niet,
  • informatie over de doelen van deze verwerking,
  • informatie over de categorieën van gegevens die voorwerp van de verwerking zijn,
  • informatie over de categorieën van de ontvangers waaraan de gegevens eventueel worden doorgegeven,
  • indien mogelijk de geplande duur van de gegevensverwerking,
  • informatie over de herkomst van de gegevens, indien ze niet door u ter beschikking zijn gesteld,
  • informatie over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming.

Verder zijn de bepalingen van het decreet van 16 oktober 1995 betreffende de openbaarheid van de bestuursdocumenten van toepassing.

Meer informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vindt u op de website van de autoriteit voor gegevensbescherming en op de website van de Europese Unie.


De volledige tekst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vindt u bij de downloads terug. Enkel de teksten die in het Publicatieblad van de Europese Unie en in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd, zijn bindend.

2. De inhoud van de website van de Euregio Maas-Rijn


Iedere keer wanneer een gebruiker het internetaanbod bezoekt of een bestand oproept, worden er tijdelijk gegevens over dit proces opgeslagen en verwerkt in een logbestand:

• IP-adres
• duur
• gebruikte browser en hardware
• datum en tijdstip
• opgeroepen webpagina’s
• volgorde van oproepen
• zoekwoorden
• landingspagina’s
• exitpagina’s
• provider
• land van herkomst


Deze gegevens worden uitsluitend geregistreerd om de kwaliteit van ons internetaanbod te garanderen. Ze worden niet gebruikt voor andere doeleinden noch doorgegeven aan derden. Tijdens het oproepen van afzonderlijke pagina’s worden tijdelijke cookies gebruikt om de navigatie te vergemakkelijken.

3. Contactpersonen

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 van de AVG is de Euregio Maas-Rijn, Gospertstraße 42 in B-4700 Eupen, vertegenwoordigd door de heer Michael Dejozé, directeur van de Euregio Maas-Rijn. De toezichthouder voor gegevensbescherming in de zin van artikel 37 van de AVG is mevrouw Tamara Koenen. U hebt vragen? Dan kan u met deze naar de adres dataprotection@euregio-mr.eu naartoe.

EGTS Euregio Maas-Rijn
Gospertstraße 42
B – 4700 Eupen
Tel.: +32 (0)87 789 639
nfrg-mr

 
Provinz Limburg B
 
 
Provinz Limburg NL
Region Aachen
Ostbelgien
Provinz Lüttich
 
Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Informatie over gegevensbescherming